Allmänna villkor

1 Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) samt den separata kompletterande sekretesspolicyn (”Sekretesspolicy” gäller webbplatsen för Not Alone, de mobila applikationerna och relaterade tjänster (”Tjänster”) till Not Alone och förklarar hur personlig information samlas in, används, delges och skyddas av Not Alone.

Om ändringar görs i dessa allmänna villkor kommer de reviderade villkoren att publiceras på Not Alones hemsida. Du godkänner de reviderade villkoren genom att fortsätta använda Not Alones tjänster. Not Alone har rätt att ändra dessa villkor när som helst.

Användningen av Not Alones tjänster kräver godkännande av dessa villkor samt separat sekretesspolicy. Genom att använda någon av Not Alones tjänster accepterar du dessa villkor.

Vid användning av Applikationen och Tjänsten garanterar du, samtycker du till och åtar dig:
• att den information du lämnat är riktig och korrekt.
• att du godtar att information om dig och dina adderade kontakter lagras på Not Alones server.
• att du inte använder Applikationen eller Tjänsterna för bedrägeri eller på ett bedrägligt sätt.
• att du inte ska använda Tjänsten i strid med denna policy.
• att följa alla tillämpliga lagar, förordningar, koder, regler, föreskrifter, meddelanden, instruktioner och / eller direktiv från berörda myndigheter och / eller meddelanden, instruktioner, direktiv eller riktlinjer som ges i samband med användande av våra produkter och tjänster.
• att inte använda Applikationen och Tjänsten för olaglig eller bedräglig verksamhet.
• att inte använda Applikationen och Tjänsten för ändamål du vet är felaktiga, vilseledande, oärliga eller felaktiga.
• att inte använda Applikationen och Tjänsten för ändamål som skulle bryta mot någon immateriell rättighet som hos Applikationen eller Tjänsten.

2 Ansvar

Under inga omständigheter ska Not Alone vara ansvarig för dig eller någon annans eventuella förlust eller skada inklusive möjlighet att använda tjänsten, förlust av data, intäkter eller vinster eller indirekta, specifika, exemplifierande följdskador vid ett avtalsbrott som härrör från din användning av tjänsten eller om det ej går att använda tjänsten.

Not Alone ska inte hållas ansvarig för någon felaktig funktion där fel orsakas av orsaker som ligger utom Not Alones kontroll omfattande, utan begränsning, mekaniska, elektriska eller kommunikationsfel eller svagheter eller brister i dessa.

3 Uppsägning

Detta avtal gäller till vidare. Du kan när som helst säga upp detta avtal. Avtalet upphör automatiskt om du bryter mot något av villkoren i detta avtal.

Not Alone förbehåller sig rätten att avbryta, återkalla, säga upp eller upphöra med Tjänsten oavsätt anledning, enligt eget gottfinnande, utan föregående meddelande. Du godkänner att Not Alone inte är ansvarig för dig eller någon annan part vid sådant avbrott, återkallande, uppsägning eller upphörande.

4 Apple-krav
Du bekräftar och godkänner att (i) dessa villkor träffas mellan dig och Not Alone och inte Apple Inc. eller dess dotterbolag (nedan kallat ”Apple”) (ii) Not Alone, inte Apple, är ensamt ansvarig för tjänsten och dess innehåll; (iii) Apple har inga skyldigheter att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster avseende tjänsten. (iv) Om ett eventuellt fel hos tjänsten bryter mot någon garanti hos tjänsten, kan du meddela Apple. (v) Apple ansvarar inte för några fel, förluster, skulder, skador, kostnader eller utgifter som du kan utsättas för i samband med din användning av tjänsten. (vi) Apple är inte ansvarig för utredning, försvar, lösning eller annat ansvar för eventuella tredjepartsfordringar i samband med din användning av tjänsten, eller om den strider mot tredje parts immateriella rättigheter. (vii) du bekräftar och godkänner att Apple, och Apples dotterbolag, är tredjepartsmottagare av dessa villkor genom att du godkänner dessa villkor. Apple kommer att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) för att använda villkoren för dig som förmånstagare. Du garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett USA-embargo, eller som har utsetts av USA: s regering som ett ”terroristunderstödande” land och (ii) du är inte listad på någon U.S Government lista över förbjudna aktörer.

5 Ansvarsfriskrivning
Du erkänner och förstår att:
• Applikationen och tjänsten endast är en kommunikations- och informationstjänst mellan dig och dina förbestämda kontakter.
• Not Alone inte garanterar kontakt med dina kontakter ej heller kontakttider.
• Applikationen och tjänsten inte fungerar där det inte finns tillgänglighet till mobila telekommunikationstjänster.
• Funktionen för Applikationen och Tjänsten beror på din mobiltelefon och dess prestanda, inklusive dess förmåga att få tillgång till mobila telekommunikationstjänster.
• Not Alone inte garanterar att användningen av Applikationen eller Tjänsten förhindrar brott och skada som kan påverka dig.
• Alla konsekvenser, direkt eller indirekt, som uppstår på grund av olagliga handlingar eller utelämnanden från tredje part mot dig ska helt och hållet denne hållas ansvarig för och inte Not Alone, dess närstående företag eller dotterbolag. Not Alone ska inte hållas ansvarig för sådant på något sätt vare sig förlust eller skada som härrör i samband med ovanstående.
• Eventuella kostnader relaterade till användningen av Tjänsten, användande av internet, eller andra tjänster på din enhet.

6 Gällande lag och tvister
Dessa villkor ska regleras av och vara utformade i enlighet med Svensk lag. Tvister ska uteslutande regleras av Svensk domstol.

7 Kontakta oss
Eventuella frågor om denna policy ska adresseras till hello@notalone.se